Velika seoba Srba i patrijarh Arsenije III Crnojević

Categories:

Bookantika » Katalog » Istorija » Velika seoba Srba i patrijarh Arsenije III Crnojević

Velika seoba Srba i patrijarh Arsenije III Crnojević / Stefan Čakić

“Povodom 300-godišnjice velike seobe Srba”

Slika autora i beleška o autoru na presavitku omota.

S a d r ž a j: Predgovor (11-13). – I Od rođenja patrijarha Arsenija III Crnojevića do velike seobe Srba (15-105): 1. Poreklo, školovanje, monašenje i stupanje u narodnu i crkvenu službu patrijarha Arsenija III Crnojevića (17-30); 2. Arsenijeve kanonske posete, pre seobe, na teritoriji Turske i Ugarske (31-38); 3. Kratak pregled političke i vojno-ratne situacije u Evropi u vreme od 1683-1689/90. (39-44); 4. Arsenijev put u primorske krajeve (45-50); 5. Odnosi patrijarha Arsenija III sa Rusijom pre seobe (51-65); 6. Sudbonosni ratni događaji u jesen 1689. godine (67-70); 7. Pojava, delatnost i tragična sudbina grofa Đorđa Brankovića (71-78); 8. Prizrenski razgovori patrijarha Arsenija III sa austrijskim generalom Pikolominijem, početkom novembra 1689. i njegovo bekstvo za Ugarsku, usled iznenadne promene ratne situacije i prodora osvetničkih turskih trupa (79-105). – II Velika seoba Srba u Ugarsku pod pećkim patrijarhom Arsenijem III Crnojevićem (107-221): 1. Kratak pregled ranijih seoba (109-112); 2. Godina seobe i broj preseljenih porodica (113-122); 3. Tok seobe (123-136); 4. Pisma patrijarha Arsenija III austrijskom caru Leopoldu i kancelaru Štratmanu, iz Komorana 17. novembra 1689. (137-150); 5. “Litterae invitatoriae” (151-171); 5. Beogradski sabor 18. juna 1690. (173-185); 7. Prva privilegija (187-202); 8. Stav ugarskih vlasti prema doseljenim Srbima (203-210); 9. Priroda preseljenja Srba u Ugarsku (211-221). – III Delatnost patrijarha Arsenija III Crnojevića od doseljenja Srba u Ugarsku do smrti (223-378): 1. Problem dobijanja posebne teritorije u Ugarskoj gde će se nastaniti doseljeni Srbi (225-234); 2. Dobijanje privilegija. Organizacija crkvenog života na teritoriji Srba doseljenih u Ugarsku (235-263); 3. Odnosi patrijarha Arsenija III sa Rusijom po preseljenju u Ugarsku (265-279); 4. Borba patrijarha Arsenija III Crnojevića protiv Unije i katoličkog klerikalno-jezuitskog pritiska i nasilja. Pokušaj oslobođenja despota Đorđa Brankovića. Borba protiv drugih nevolja i nepravdi. Konačno iščezavanje nade za povratak na stara napuštena ognjišta (281-316); 5. Rakocijev ustanak i stav patrijarha Arsenija III Crnojevića i doseljenih Srba u Ugarsku prema ovom ustanku. Užasan i neviđen masakr nevinih Srba (317-330); 6. Plan jezuite Hevenešija za “rešenje” srpskog pitanja podnet caru Josifu I (331-352); 8. Smrt patrijarha Arsenija III u Beču i sahrana u Krušedolu (353-368); 9. Gde počiva Arsenije III? (369-378). – IV Zaključci (379-401): 1. Kratak osvrt na važnija mišljenja istoričara o patrijarhu Arseniju III i seobi Srba 1689/90. (381-398); 2. Zaključak (399-401). – Napomene, izvori, literatura (403-431): Napomene (405-417).

Velika seoba Srba i patrijarh Arsenije III Crnojević / Stefan Čakić Velika seoba Srba i patrijarh Arsenije III Crnojević / Stefan Čakić Velika seoba Srba i patrijarh Arsenije III Crnojević / Stefan Čakić Velika seoba Srba i patrijarh Arsenije III Crnojević / Stefan Čakić Velika seoba Srba i patrijarh Arsenije III Crnojević / Stefan Čakić

Price: 1,800.00 RSDLoading
Updating cart…
LoadingUpdating…