Knjiga o Mostaru

Categories:

Bookantika » Katalog » Istorija » Kulturna istorija » Knjiga o Mostaru

Knjiga o Mostaru / [priredio Borivoje Pištalo]

Knjiga o Mostaru представља збор­ник пу­бли­ци­стич­ких, про­зних, по­ет­ских, исто­риј­ских, до­ку­мен­тар­них и ли­ков­них при­ло­га о гра­ду Мо­ста­ру и ње­го­вим жи­те­љи­ма. Реч је о рас­ко­шном до­ку­ме­нту о укуп­ним зна­че­њи­ма гра­да Мо­ста­ра у срп­ском кул­тур­ном про­стору.

Price: 1,000.00 RSDLoading
Updating cart…
LoadingUpdating…